Všeobecné obchodné podmienky 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom OLIVIA SHOES, s.r.o. so sídlom Dolnozoborská 14 , 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO: 45589054,  (ďalej len „Obchodník") a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Obchodníkom prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Obchodníka www.svettopanok.sk  a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Obchodníkom prostredníctvom elektronického obchodu na internete.

 

I. Základné ustanovania

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a formulár na odstúpenie od zmluvy, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Obchodník:

OLIVIA SHOES, s.r.o, IČO: 45589054 so sídlom Dolnozoborská 14, 94901 Nitra, je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27441/N

 

Kontaktné údaje obchodníka:

OLIVIA SHOES, s.r.o

Dolnozoborská 14

94901 Nitra

+421 905 866 400

info@svettopanok.sk

IČO: 45589054

DIČ: 2023122486

IČ DPH: SK2023122486

č.ú.: SK02 1111 0000 0011 9744 8005

BIC: UNCRSKBX

 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 949 01 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
 tel. č.: 037/7720 001
 fax č.: 037/ 7720 024

 

 

Kupujúci:

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na www.svettopanok.sk.


1.Práva Kupujúceho vo vzťahu k Obchodníkovi vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona  č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.


2.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na svettopanok.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.


3.Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku obchodníka na svettopanok.sk.

 

 

II. Objednávka

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.


2.2 Obchodník nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Obchodník tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia obchodníka.


2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.


2.4 Kúpna zmluva medzi Obchodníkom a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Obchodník je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Obchodníkovi, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Obchodníkom. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Obchodníka, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Obchodníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@svettopanok.sk.


Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:


2.5.1    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
2.5.2    Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
2.5.3    Množstvo objednávaného tovaru;
2.5.4    Spôsob dodania tovaru (doručenie kuriérom GLS, doručenie poštou prípadne osobný odber v Nitre);
2.5.5    Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;
2.5.6    Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).


2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Obchodník sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Obchodníkovi sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

III. Storno objednávky

 

3.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej doručením.


3.2 Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily). Obchodník si rovnako vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade ak sa kupujúci v minulosti dopustil konania, ktorým spôsobil škodu alebo stratu obchodníkovi. 

V prípade, že táto situácia nastane, obchodník bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet bezodkladne.

 

IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

4.1 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Preto v prípade, že spotrebiteľovi nevyhovuje doručený tovar, ktorý bol dostupný na výrobu, nevieme po jeho vrátení umožniť odstúpenie od zmluvy, avšak vieme umožniť jeho výmenu prípadne vystavenie poukážky v jeho hodnote.

 

Iba v prípade, pokiaľ by Obchodník neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa  zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka povinný odovzdať, je táto doba 1 rok od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu ročnej doby a začína od tej doby trvať doba štrnásťdenná.

 

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť obchodníkovi.


4.2 Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Obchodníkovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Obchodníkovi riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Obchodníka, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.


4.3 Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Obchodník je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady .

4.4 V prípade zakúpenia zvýhodneného setu (topánky + kabelka) je kupujúcemu poskytnutá zľava na topánky. Ak sa zákazník rozhodne topánky vrátiť a ponechať si kabelku, prichádza tak o cenové zvýhodnenie a na účet mu bude refundovaná čiastka ponížená o celkové zľavové zvýhodnenie (kabelku si ponecháva kupujúci v plnej sume).


4.5 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Obchodník nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený naspäť.

 UPOZORNENIE: V prípade, že odosielate spätnú zásielku slovenskou poštou, prosíme odošlite ju ako balík, nie ako listovú zásielku. V prípade odoslania škatule od topánok formou listovej zásielky je takmer vždy takáto zásielka zatriedená ako nadrozmerná, nie je nám doručená a vracia sa často z pošty naspäť odosielateľovi. Predídete tomu odoslaním vašej zásielky formou balíka.

V prípade vrátenia tovaru nezadávajte prosím dobierku. Suma vám bude vrátená na bankový účet.

V. Cenové podmienky

 

5.1 Obchodník si vyhradzuje právo upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na svettopanok.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na svettopanok.sk.

Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na svettopanok.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Obchodník nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5.2 Ceny tovaru sú uvádzané s DPH.

 

VI. Poštovné a balné

 

6.1 Obchodník si účtuje prepravné náklady 3,99 € s DPH (doručenie kuriérom GLS) alebo 4,00 € (doručenie Packetou).


 

VII. Platobné podmienky

 

7.0 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Obchodník vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
7.1    PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.
7.2    PLATBA BANKOVÝM PREVODOM: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou, poštou prípadne osobne vyzdvihnutý po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Olivia shoes s.r.o.

 

VIII. Dodacie podmienky

 

8.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Obchodníka expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 14 pracovných dní od dňa, keď Obchodník potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Maximálne však do 30 dní vzhľadom k tomu, že dodacia doba niektorých artiklov je rôzna.


8.2 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom alebo sms notifikáciou.


8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba alebo pošta zanechá v prípade opakovaného neúspešného doručenia zákazníkovi avízo o zásielke. V prípade, že sa zásielka nachádza v depe kuriérskej spoločnosti, je možné dohodnúť jej opätovné doručenie bezplatne. V prípade, že je zásielka vrátená Obchodníkovi, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky Kupujúcemu znáša Kupujúci.


8.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


8.5 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Obchodník neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.


8.6 Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Obchodníka Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.


8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Obchodníkom.

 

IX. Vrátenie tovaru

 

Kupujúci vyplní  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / VÝMENU TOVARU (ďalej len „Formulár") v nasledujúcich prípadoch:

9.1    Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy a charakteristík tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť obchodníkovi. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V praxi to znamená, že si kupujúci vyskúša topánky doma a v prípade, že zistí, že mu nesedia, vráti topánky v pôvodnom stave bez opotrebovania podrážky a ostatných častí.

9.2    Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Obchodníkovi max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim.

9.3    Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba)

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Obchodníka.

Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Obchodníkovi v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Obchodník dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.


Kupujúci má právo požadovať vystavenie poukazu na nákup tovaru na svettopanok.sk v celkovej hodnote už zakúpeného tovaru, ktorý vracia Obchodníkovi bez uvedenia dôvodu a to max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s vrátením tovaru a vystavením poukazu Obchodníkom. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.


Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Obchodník vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.


9.4 Ak sa Obchodníkovi nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Obchodníka do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Obchodníkom, Obchodník si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.


9.5 Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Obchodník si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.


9.6 Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/ zámeny musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený.  Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Obchodníkom.


9.7 Obchodník si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku, nakoľko nie je pred otvorením zásielky jasné, či má kupujúci v danom prípade nárok na odstúpenie od zmluvy.


9.8 Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Obchodníkovi v súlade s týmito VOP,  bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 14 dní odo dňa prevzatia Požadovaných dokladov s tovarom, ktorý sa vracia.

9.9 Kupujúci berie na vedomie, že nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť pri kúpe tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osobou (zákazková výroba); Jedná sa o individuálne úpravený tovar, ktorý by po vrátení nebolo možné opätovne zaradiť do predaja - napríklad umiestnenie mena alebo iniciál zákazníka na topánky či kabelku.

 

X. Záručné podmienky a záručná doba

 

10.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.


10.2 Ku každému tovaru zakúpenému u Obchodníka je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený záruční list.


10.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Obchodníka a úplne zaplatený.


10.4 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Obchodníka reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.


10.5 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na svettopanok.sk.

 

XI. Ochrana osobných údajov

 

11.1 Obchodník uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.


11.2 Obchodník nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Obchodníka, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Obchodník postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.svettopanok.sk . Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Obchodníkovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Obchodníka, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.


11.3 Kupujúci súhlasí s tým, aby Obchodník poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.


11.4 Kupujúci splnomocňuje Obchodníka na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

 

11.5 Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Obchodníka po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Obchodníka namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

11.6 Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Podmienky vernostného systému OLIVIA CLUB

11.7 Členstvo vo vernostnom systéme OLIVIA CLUB

Členstvo vo vernostnom systéme OLIVIA CLUB bude poskytnuté bezplatne všetkým, ktorí sa vytvorením svojho účtu na našej webovej stránke www.svettopanok.sk prihlásia.

11.8 Výhody členstva vo vernostnom systéme OLIVIA CLUB

Nákupom produktov na našej webovej stránke www.svettopanok.sk získavajú členovia vernostného systému odmenu v podobe určitej čiastky hodnoty ich objednávky, ktorú možno následne použiť na uhradenie ďalšej objednávky alebo premeniť na kód poukážky v danej hodnote.

11.9 Podmienky získavania a použitia odmien vernostného systému OLIVIA CLUB

Odmenu získa každý prihlásený zákazník nákupom produktu, ktorý patrí do skupiny produktov vernostného systému. Pri každom takomto produkte je uvedené, že jeho kúpou získate odmenu. Výška odmeny ako aj spôsob jej použitia je taktiež pri produkte uvedený. Odmenu možno použiť len na zaplatenie za objednávku alebo premenu na poukážku. Odmenu nie je možné vyplatiť ako finančnú čiastku na účet ani v hotovosti.

11.10 Záverečné ustanovenia vernostného systému OLIVIA CLUB

Olivia Shoes si vyhradzuje právo vernostný systém OLIVIA CLUB kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Olivia Shoes je oprávnený meniť tieto ustanovenia, pričom každá zmena bude zverejnená na webovej stránke www.svettopanok.sk . Tieto zmeny nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.svettopanok.sk 

Výhody vyplývajúce z vernostného systému nie sú právne vymáhateľné.

XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 

12.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
12.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
12.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
12.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Obchodníka od dohodnutých záväzkov.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 

13.1 Obchodník nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na SvetTopanok.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.


13.2 Obchodník nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo svettopanok.sk.


13.3 Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením takéhoto oznamu na internetovej stránke elektronického obchodu Obchodníka. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.


13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.


13.5 Odoslaním elektronickej objednávky Obchodníkovi, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Obchodníka.

 

XIV. INFORMÁCIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV (ARS)
14.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@svettopanok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

14.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

14.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
V Nitre dňa 1.7.2024