Reklamačný poriadok.


Vážený spotrebiteľ,
Ďakujeme  Vám  že ste si zakúpili našu obuv, na ktorú sa poskytuje záruka  na výrobné chyby v lehote 24 mesiacov od dátumu jej predaja. So zakúpenou obuvou sa vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vám bude po celú záručnú dobu slúžiť ako doklad pre prípadné reklamácie. Záručný list starostlivo uschovajte a v prípade reklamácie ho predložte súčasne s dokladom o zakúpení obuvi. Bez záručného listu nemožno preberať ani uznať  akúkoľvek reklamáciu. Súčasťou tohto záručného listu je návod na údržbu a ošetrovanie  jednotlivých druhov a častí obuvi. Pri nedodržaní zásad ošetrovania uvedených v návode nemôže byť Vaša reklamácia uznaná.

Ošetrovanie a údržba obuvi

Pri výbere obuvi rozlišujte i obuv podľa účelu, pre ktorú je určená ( vychádzková, spoločenská). V prípade, že obuv sa používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k jej poškodeniu. Toto poškodenie potom nemožno kvalifikovať ako reklamáciu.
Pred prvým použitím usňovú obuv ošetrite vhodným krémom alebo impregnáciou, čím vytvoríte účinnú ochranu proti premáčaniu. Len pravidelným ošetrovaním získa useň dlhodobú ochranu.
Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nedeformovala platná časť obuvi.
Po vyzutí obuv napnite na napináky zodpovedajúce tvaru a veľkosti. Týmto udržíte tvar obuvi , vyrovnáte záhyby vzniknuté pri chôdzi a predĺžite životnosť obuvi .
Obuv pravidelne striedajte ( len tak sa môže obuv zbaviť vlhkosti z Vašich nôh)
Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi, pokiaľ sa tak stane, vysušujte ju pri izbovej teplote vyloženú novinovým papierom. Po vysušení  ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov.
Premáčanú obuv nikdy nesušte v kontakte ani v bezprostrednej  blízkosti  tepelných zdrojov!
Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy pätníkov, prešliapaných, bežne opotrebovaných podošiev , porušených, šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrenením.  
Obuv nikdy neperte v práčke ani nepoužívajte na jej čistenie prostriedky určené na pranie - poškodíte tým vnútornú štruktúru topánky a povrch materiálu.Obuv z hladkých usní -  zbaviť nečistôt vhodnou kefkou, mäkkou handričkou, prípadne vlhkou  špongiou, suchú useň ošetrite krémom. Vyvarujte sa rozmáčaniu, poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar. Pokiaľ dôjde k premáčaniu obuvi , dbajte na jej včasné očistenie, vysušenie a nakrémovanie krémom určeným  pre príslušný druh usne a typ povrchovej úpravy.
Vlasové materiály – velúr a nubuk – znečistenie odstrániť bielou mazacou gumou, kefovať bez vytrhávania vlasou! Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch. Vlasová useň sa nikdy nekrémuje!
Laková useň – nečistoty odstrániť mäkkým textilom za sucha alebo mokra. Povrch je nutne ochrániť pred chemickými vplyvmi, rozmáčaním a mrazom do -5°C.
Povrstvená useň – viď laková useň
High – tech  materialy ( nappa – strech) – sa ľahko čistia mäkkou handričkou a teplou vodou (max 30°C). Nepoužívajte krémy a leštidlá.
Textilná obuv – čistiť jemným kefovaním podľa druhu textilu a povahy znečistenia tiež vytieraním za vlhka, mastné škvrny – čističom škvŕn na textil. Doporučujeme  impregnovať – nikdy neprať!
Syntetické materiály – plasty, koženky a poromery –umývať vlhkou handričkou a utrieť do sucha.

Upozornenie

Useň nie je vodou nepriepustný materiál. Túto vlastnosť možno zlepšiť ošetrením a to už pred prvým použitím a potom pravidelným opakovaním. Napriek tomu obuv z tohto materiálu nie je vhodná do dažďa, tak ako lakovaná useň do mrazu. Uplné premočenie usňovej obuvi trvale poškodí jej vzhľad a deformuje tvar. Takmer každá useň je dofarbovaná do žiaduceho odtieňa, čo môže pri nadmernom potení alebo prevlhnutí spôsobovať čiastočné zafarbovanie. K eliminácii doporučujeme špeciálne prípravky a používanie vymeniteľných stielok. High-tech materiály (nappa – strech) sa čistia výlučne vodou, potom sa vysušia mäkkou suchou handričkou.

Podmienky reklamácie

Prípadná reklamácia musí byť uplatnená v e-shope, kde bola obuv zakúpená a to bez odkladu, najlepšie ihneď po zistení chyby odoslaním na adresu sídla firmy.
K reklamácii je treba predkladať len obuv  vyčistenú a zbavenú nečistôt všetkých nečistôt v pevnej najlepšie  v pôvodnej škatule označenej kódom vzoru.
Zníži sa tak riziko poškodenia obuvi pri preprave.
       -       Reklamáciu kupujúci doloží písomným vyjadrením  o stave poslanej obuvi, kde je presne
               definovaná chyba reklamovanej obuvi.
  Po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká.


Záruka sa vzťahuje na :
Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou  ( napr. nepáru v obuvi, chýbajúcu časť výrobku ...), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní  a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.


Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva, ...), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.


Záruka sa nevzťahuje na:
Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru i ich súčasti majúce svoj pôvod  v opotrebení behom záručnej doby
Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
Mechanické poškodenie ( okopanie obuvi, deformácia opätkovsposobené obúvaním bez obuváka, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
Znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu   
Predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi
Predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodnej šírky

Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

Pre prijatie tovaru k bezplatnej záručnej oprave je nutné doložiť:
Doklad o zakúpení plus záručný list
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili  všeobecné zásady hygieny.
Upozorňujeme  že záručný list je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Bez záručného listu bude oprava účtovaná ako nezáručná.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať. Uvedená lehota je max. 30 dní a je vyznačená na reklamačnom liste.

Kupujúci je povinný chybu alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou reklamovať ihneď  ako sa  chyba prejaví . Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať v následnom poradí:
Bezplatná záručná oprava
Výmena tovaru
Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Upozorňujeme že pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zanedbania riadnej údržby a ošetrenia podľa tohto záručného listu, nebude sa brať prípadná reklamácia na zreteľ.


Prajeme Vám, aby ste sa v tejto obuvi pohodlne cítili.